برای گرفتن حداکثر آب از لیموی تازه، قبل از بریدن، آن را با دست آب لمبو کنید.