در زمستان از ادویه های گرم مثل، دارچین، جوزهندی و زنجبیل استفاده کنید.