شروع شام با سوپ سبزیجات موجب می شود تا 20 درصد کالری مصرفی خود را هنگام صرف شام کاهش دهید.