با حاضر کردن مواد از شب قبل، استرس درست کردن غذا برای میهمانی ها را از بین ببرید.