چهل درصد نمک خوراکی را سدیم تشکیل می دهد و با وجود همه مزایایی که برای بدن دارد، مصرف بیش از حد آن موجب افزایش فشار خون می شود.