هر چقدر مواد خوراکی بزرگتر، دمای پختن باید کمتر باشد.

هر چقدر مواد خوراکی بزرگتر، دمای پختن باید کمتر باشد.