به دنبال تغییر سبک زندگی، مانند گذشتگان امکان تجربه پرورش پرندگان درخانه و استفاده از طعم دلپذیر گوشت آن ها را نداریم.