انگور را میتوانید در پاکت های کاغذی برای مدت 1 یا 2 هفته در یخچال نگهداری کنید.