برای راحت تر کندن پوست بادام، آن را 15 دقیقه در آب بگذارید تا خیس بخورد.