برای حفظ سلامت دندان هایتان مواد غذایی ترد مثل، هویج، خیار و سیب استفاده کنید. جویدن این مواد مانند یک مکانیسم  تمیزکننده دندان عمل می کند.