برنامه رژیم غذایی باید به نحوی تنظیم شده باشد که فرد در طول مدت زمانی که رژیم دارد دچار افت فشار یا کمبود ویتامین نشود.