گذاشتن ساقه های ریحان در آب در دمای اتاق آن را تازه تر نگه می دارد.