سیب زمینی را قبل سرخ کردن حداقل به مدت نیم ساعت در آب بگذارید. با این کار سیب زمینی سرخ شده خیلی ترد تر خواهد شد.