نمک دریایی و نمک معمولی در میزان سدیم یکسان هستند اما مواد موجود در نمک دریایی و طعم آن موجب می شود میزان استفاده از نمک کاهش یابد.