"

  1. کلسترول خون را پایین می آورد
  2. باعث تقویت بینایی می شود
  3. تشنگی را رفع می کند
  4. بیماری های قلبی را کاهش می دهد
  5. از عفونت مجاری ادراری پیشگیری می کند

اویلا لا"