"

  1. اشتها آور است
  2. برای رفع فراموشی و تقویت حافظه موثر است
  3. برای بهبود بینایی مفید است
  4. موجب طراوت و شادابی پوست بدن است
  5. برای تسکین سوختگی های سطحی و یا درمان ورم پوست موثر است

"