لبنیات بهترین منبع کلسیم هستند، یک فنجان شیر یا ماست دارای حدود 300 میلی گرم می باشد. خوردن 3 یا 4 وعده لبنیات در روز برای جذب کلسیم کافیست.

چنانچه بدن شما قابلیت هضم لاکتوز شیر را ندارد، از شیر بدون لاکتوز یا شیر سویا استفاده کنید تا بدون مشکل، کلسیم مورد نیاز را جذب کنید.

چنانچه بدن شما قابلیت هضم لاکتوز شیر را ندارد، از شیر بدون لاکتوز یا شیر سویا استفاده کنید تا بدون مشکل، کلسیم مورد نیاز را جذب کنید