برای جلوگیری از اشک چشم موقع خرد کردن پیاز، آن را به دو قسمت بریده و برای مدت 15 دقیقه در آب بگذارید.