گذاشتن یک قاشق چوبی روی قابلمه در حال جوش از سر رفتن آن جلوگیری می کند.