"

  1. عصاره آن برای درمان گلودرد به کار می رود
  2. عناب پوست را روشن می کند
  3. به جلوگیری از سرطان کمک می کند
  4. باعث کاهش دردهای رماتیسمی می شود
  5. خون را تصفیه می کند و سموم را از سیتم بدن دفع می کند