موقع خرد کردن سبزیجات، کمی نمک روی تخته بریزید. این کار از پخش شدن تکه های سبزی به اطراف جلوگیری می کند.