1. جوشانده باقلا اثر خوبی در رفع رماتیسم دارد
  2. به هضم غذا کمک می کند
  3. کلسترول خون را تنظیم می کند
  4. جوشانده باقلا برای ورم مثانه مفید است
  5. دم کرده گل باقلا سنگ کلیه را دفع میکند

"

  1. جوشانده باقلا اثر خوبی در رفع رماتیسم دارد
  2. به هضم غذا کمک می کند
  3. کلسترول خون را تنظیم می کند
  4. جوشانده باقلا برای ورم مثانه مفید است
  5. دم کرده گل باقلا سنگ کلیه را دفع میکند