همیشه تازه ترین سیر را انتخاب کنید تا شیرین تر باشد. سیر خوب باید سفت، و بدون کبودی باشد.