بادام يکي از انواع آجيل هايي است که غالبا در پذيرايي از مهمانان استفاده مي شود.