"

  1. اشباعیت بسیار پایین
  2. حاوی امگا 3 ، امگا 6 و امگا 9
  3. جذب روغن توسط مواد غذایی به هنگام سرخ کردن توسط این روغن کمتر می باشد
  4. حتی در دمای پایین شفاف و زلال است
  5. فاقد اسید چرب ترانس

"