پالم پنهان منشوری یاشفاف بی هیچ سانسوری
چربی اشباع بالا یا کمترین چربی اشباع
ته نشینی و کلسترول بالا یا روغن بدون پالم اویلا
غاز پخش تیزر روغن بدون پالم اویلا از 3شهریور درشبکه های سراسری سیما