پاسخ: بله. پخت و پز با روغن، منافع غذاهای سرخ کردنی را افزایش می دهد.