کلسترول در خون باعث تشکیل پلاک هایی می شود که رگ ها را تنگ نموده و فرد را مستعد بیماری های قلبی می سازد.