روغن درخت پالم یکی از انواع روغن‌های گیاهی است. با این تفاوت که پالم یک میوه است و از دانه‌های روغنی برای بدست آوردن روغن در آن دخالتي ندارد